ไบโอคอส กรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและความงามครบวงจร จุดบรรจบของศาสตร์และศิลป์ด้วยเทคโนโลยีความงามชั้นสูงจากยุโรป เพื่อความงามที่คุณ มั่นใจ
ตอบโจทย์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองด้วยสารสกัดจากธรรมชาติบริสุทธิ์ ผสานกับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ ที่เราได้คิดค้นจนกระทั่งเป็นคุณภาพความงาม ในรูปแบบของไบโอคอส กรุ๊ป ที่มีความแตกต่าง และทำให้เราประสบความสำเร็จ
สาสน์จากผู้บริหาร
“เราให้ความสำคัญในทุกกระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ และทุ่มเท ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดตลอดมา เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นาย ชโลธร สุมิตรเหมาะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพ และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพ ไปสู่ระดับสากลเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ควบคู่กับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
พันธกิจ (Mission)
"Beauty Health Happiness"

Beauty
1. ขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกมิติทาง ด้านสุขภาพและความงาม
2. พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า
Health
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน
Happiness
1. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

คุณค่า (Value)

BALANCE
ทำงานอย่างมีความสุขให้ สมดุลกับชีวิตและแบ่งปัน กับคนรอบข้าง
INNOVATION
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในเชิงบวกพัฒนาบริการ อย่างต่อเนื่อง
OWNERSHIP
ร่วมรักษาผลประโยชน์และ ผลักดันองค์กรให้ถึง จุดหมายไปด้วยกัน
CERTAINTY
ทำทุกอย่างให้ชัดเจน และแน่นอนด้วยความมั่นคง
OPENNESS
เปิดใจ เปิดความคิดเปิด มุมมองให้กว้างและเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ
SPIRIT
ทำด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรคที่รออยู่