ร่วมงานกับเรา
1
พนักงานนวด (Therapis)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Main Job Tasks and Responsibilities:
 • ปฏิบัติงานอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถอธิบายประโยชน์ของการทำทรีทเม้นท์หรือการนวดให้ลูกค้าทราบได้ อย่างถูกต้องในกรณีที่ลูกค้ามีการซักถามพนักงานนวด
 • บริการและดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ให้บริการลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในใบสั่งงานที่ตนเองได้รับ
 • ทดสอบ ความสามารถของตนเองในการให้บริการทุกทรีทเม้นท์อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบวินัยในการทำงาน รับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้มอบหมาย
 • จัดเตรียม Product set เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุป สต็อคคงเหลือภายในร้าน เพื่อนำส่ง หัวหน้าแผนก

Qualifications:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวด ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ
 • ตรงต่อเวลา ขยัน  ซื่อสัตย์ อดทนต่องานที่ทำ


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
2
นักโภชนากร (Nutritionists)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location:
ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพและต่างจังหวัด

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • เข้าโปรแกรมโภชนากรกับลูกค้าในครั้งแรกที่ทำทรีทเม้นท์ และทุก 3 ครั้งที่ทำทรีทเม้นท์
 • แนะนำและให้ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวกับโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหารแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง
 • คำนวณจำนวนแคลอรี่ ที่ลูกค้าได้รับแต่ละวัน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด เพื่อวางแผนการบริโภคที่ถูกต้อง
 • จัดทำบันทึกประวัติการบริโภคของลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 • สรุปข้อมูลทางโภชนาการ รวมถึงน้ำหนักของลูกค้าหลังจากจบคอร์สแต่ละคอร์ส อย่างเป็นระบบ
 • ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ

Qualifications:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ในด้านเสริมความงาม) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการนำเสนอที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
3
ทนายความ / นักกฎหมาย ( Customer Coordination Department : CCD )
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: Head officer

Working Hour: mon-friday

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงเงื่อนไขในขอบเขตของงานบริการในองค์กร  ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ   หรือ กฎหมายแรงงาน  การเงินการธนาคารของบริษัท หรือ นิตกรรมสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ
 • จัดทำหนังสือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ  หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในงานบริการ
 • เป็นทนายความให้แก่บริษัทรและ/หรือผู้บริหารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งมีทั้งกรณีเป็นทนายโจทก์และทนายจำเลย,  คดีทรัพย์สินทางปัญญา, คดีอนุญาโตตุลากร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย – ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
 • สามารถจัดการหรือดำเนินการในการลบเว็ปไซต์หรือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีถ้อยคำ หรือ ข้อความที่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เป็นตัวแทน / ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท  ในหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 • สามารถเดินทางได้ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

Qualifications:
 • เพศชาย / หญิงอายุ  27  ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์มีประสบการณ์ทำงาน  2 ปีขึ้นไป ด้านนิติบริการ
 • หากมีความรู้และประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน,สถานเสริมความงาม หรือ คลินิค, สำนักงานกฏหมาย ติดต่อหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้น  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
4
Trainer
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: Head officer

Working Hour: mon-friday

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • สาธิตและฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ (ทรีทเม้นท์หน้าและตัว) ให้กับลุกค้าและพนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารอบรม (คู่มือและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจากต่างประเทศ)
 • จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสาธิตลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • ทำงานและประสานงานร่วมกับทีมขาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :
 • เพศหญิง  อายุ ไม่เกิน 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบริการ 2-3 ปี มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และท่านวดต่างๆ
 • มีทักษะในการนำเสนอและการสอนที่ดี / ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
5
เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำสาขาในห้าง)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม3, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพระราม9 , เซ็นทรัลรามอินทรา, เดอะมอลล์บางแค, ซีคอนบางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เมกะบางนา, เกตเวย์เอกมัย, เมเจอร์รัชโยธิน, The Promenade

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • ดูแลด้านการเบิก-จ่ายสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • ควบคุม Update Stock ในสโตร์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

Qualifications:
 • หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์/มีความรู้เรื่อง Stock Card
 • มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
6
พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพและต่างจังหวัด

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • ต้อนรับ พร้อมสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ศึกษาข้อมูลการให้บริการและผลิตภัณฑ์ภายในร้าน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปรึกษาปัญหาพร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข
 • จัดเตรียมถ่ายเอกสาร Booking , Daily – Summary และใบเสร็จต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา
 • นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • ดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดตู้ Stock Product
 • ตรวจสอบข้อมูลและนำลูกค้าเข้าใช้บริการ Treatment

Qualifications:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ./ปวส./ปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
7
ที่ปรึกษาด้านความงาม (Consultant)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: ประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพและต่างจังหวัด

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ , บริการทำทรีทเม้นท์
 • รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้
 • ออก Booth จัดกิจกรรมให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ

Qualifications:
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
8
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
Slimming Plus
คุณสมบัติ


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
9
Online Marketing officer 1 position (1 ตำแหน่ง)
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: Bangkok (Chatuchak)

Working Hour: 08.30-17.30

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • บริหารจัดการกิจกรรมบน Social  Media ได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมชั่นและ แคมเปญ ต่างๆ
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนชุมชนออนไลน์ได้
 • เรียนรู้และติดตามความเปลี่ยนแปลงโลกออนไลน์ Social Media
 • วิเคราะห์และวัดผลSocial Activity

Qualifications:
 • มีประสบการณ์ดูแลกิจกรรมบน Social Media อย่างน้อย 1ปี
 • มีความสนใจ New Media, Technology
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีใจรักการบริการ
 • มีทักษะในการสังเกตุและวิเคราะห์
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
10
พนักงานรับส่งเอกสาร
Slimming Plus
คุณสมบัติ
Work Location: กรุงเทพฯ (จตุจักร)

Working Hour: จันทร์ – ศุกร์

Main Job Tasks and Responsibilities:
 • รับเช็ค / วางบิล / ส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
 • ชาย   อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ  ม.3  ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ / มีความรับผิดชอบ / รอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • เดินทางได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
11
พนักงานทรีทเม้นท์-นวด/สปา (Therapist)
Beauty Story
คุณสมบัติ
รับจำนวน: หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน:
 • ปฏิบัติงานอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ รวมทั้งสามารถอธิบายประโยชน์ของการทำทรีทเม้นท์หรือการนวดให้ลูกค้าทราบได้ อย่างถูกต้องในกรณีที่ลูกค้ามีการซักถามพนักงานนวด
 • บริการและดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ให้บริการลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดในใบสั่งงาน ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในใบสั่งงานที่ตนเองได้รับ
 • ทดสอบความสามารถของตนเองในการให้บริการทุกทรีทเม้นท์อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบวินัยในการทำงาน รับผิดชอบงานในหน้าที่และงานที่ได้มอบหมาย
 • จัดเตรียม Product set เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุป สต็อคคงเหลือภายในร้าน เพื่อนำส่ง หัวหน้าแผนก
     
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ
 • ตรงต่อเวลา ขยัน  ซื่อสัตย์ อดทนต่องานที่ทำ


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
12
ที่ปรึกษาด้านความงาม (Consultant)
Beauty Story
คุณสมบัติ
รับจำนวน: หลายอัตรา
 
รายละเอียดของงาน:
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ , บริการทำทรีทเม้นท์
 • รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้
 • ออก Booth จัดกิจกรรมให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
13
พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
Beauty Story
คุณสมบัติ
รับจำนวน: หลายอัตรา
 
รายละเอียดของงาน:
 • ต้อนรับ พร้อมสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ศึกษาข้อมูลการให้บริการและผลิตภัณฑ์ภายในร้าน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปรึกษาปัญหาพร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข
 • จัดเตรียมถ่ายเอกสาร Booking , Daily – Summary และใบเสร็จต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา
 • นำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • ดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดตู้ Stock Product
 • ตรวจสอบข้อมูลและนำลูกค้าเข้าใช้บริการ Treatment

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ./ปวส./ปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี


ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
14
เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำสาขาในห้าง)
Beauty Story
คุณสมบัติ
Work Location: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม3, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพระราม9, เซ็นทรัลรามอินทรา, เดอะมอลล์บางแค, ซีคอนบางแค, เดอะมอลล์บางกะปิ, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, เมกะบางนา, เกตเวย์เอกมัย, เมเจอร์รัชโยธิน, The Promenade

จำนวนอัตราที่เปิดรับ: หลายอัตรา

Main Job Tasks and Responsibilities
 • ดูแลด้านการเบิก-จ่ายสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • ควบคุม Update Stock ในสโตร์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

Qualifications:
 • หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์/มีความรู้เรื่อง Stock Card
 • มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานได้คล่องแคล่ว
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
15
เจ้าหน้าที่ Call Center
Beauty Story
คุณสมบัติ
Main Job Tasks and Responsibilities:
 • รับโทรศัพท์ และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของสาขา
 • ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารทั่วไป
 • อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ  ปวช.  ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com
16
เจ้าหน้าที่ OPERATOR
Beauty Story
คุณสมบัติ
Main Job Tasks and Responsibilities:
 • Be responsible for all aspects of marketing activities such as pricing, promotion, placing, business development and product strategy development.
 • Team coordinate and cooperate with supplier and event support team to succeed the project or marketing activities.

Qualifications:
 • Male or Female, age not over 30 years.
 • 1-2 years experience in marketing and strategic planning (Cosmetics is   preferable)
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing or related fields.
 • Good command in English and computer literacy.
 • Outstanding communication skills , Creativity/Initiative, Self-Motivated,
 • Ability  to work in team and under tight deadlines with changing priorities

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. (66 2) 196 2033 – 7 # 106
หรือ 085 482 9802
Fax. (66 2) 196 2039
Email: hr@biocospro.com, hr-recruit@slimmingplusthai.com